Ether: 105.7 FM / Kabel: 92.9 FMNu op LocalFM:
Home » Nieuws » Afscheidstoespraak Burgemeester Etten-Leur

Afscheidstoespraak Burgemeester Etten-Leur

Afscheidstoespraak Burgemeester H. Rijnbach-de Groot tijdens de buitengewone raadsvergadering op 24/11/2017

Geachte leden van de Raad, collegeleden, kabinetschef mevrouw Kienjet, collega’s, familie en vrienden.

Allereerst wil ik Ronnie Buiks, als plaatsvervangend raadsvoorzitter hartelijk danken voor zijn vriendelijke woorden.

Ook Barbera Silvis en Wim Voeten dank ik voor hetgeen jullie over en tegen mij hebben gezegd.

Collega Steven Adriaansen heeft namens de kring zulke aardige woorden uitgesproken. Ik dank hem en de collega’s voor de uiterst plezierig samenwerking die ik de afgelopen jaren heb ervaren.

Beste mensen,

Het is nu zo ver. Na bijna 40 jaar actief te zijn geweest binnen gemeenten ga ik met pensioen en beëindig ik mijn politiek bestuurlijke loopbaan. Ik ben geroerd door de vele lieve woorden, briefjes, appjes , bloemen die ik heb ontvangen toen ik mijn vertrek aangekondigde.
Het zal vreemd zijn, een leven buiten de politiek. Maar ik vind het een goed moment om nu afscheid te nemen. Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen, er komt een nieuwe bestuursperiode 2018 -2022. Het is voor de nieuwe burgemeester fijn om dit vanaf het begin mee te kunnen maken.
Ik wens Miranda de Vries ook heel veel succes toe in deze mooie gemeente.

Ik kijk graag naar de toekomst, maar het is nu ook een moment om terug te kijken.

Wat is er veel gebeurd in de afgelopen jaren. Begonnen als raadslid in 1978, in 1993 wethouder in
Driebergen-Rijsenburg en vanaf 1997 burgemeester in 3 gemeenten.

Er wordt vaak gezegd dat er een kloof is tussen het bestuur en de inwoners maar als ik vandaag de dag vergelijk met de tijd waarin ik begon, dan is er gelukkig veel meer contact en overleg met inwoners.

Ik weet nog goed hoe het was. Eind jaren ’70 was er weinig interactie met de inwoners in de gemeente Driebergen.Tijdens de raadsvergadering zaten een paar ambtenaren, de vrouw van een van de wethouders en de journalist van het plaatselijk krantje op de publieke tribune. Een week later konden de inwoners gekleurd lezen wat er zoal besloten was door de gemeenteraad. De afstand was groot, de ivoren toren was hoog.
Eind jaren 80, begin jaren 90 ging de deur een beetje open. Inwoners werden wat meer betrokken bij
besluitvorming, maar meestal als het voorstel vanuit het college c.q. van de raad al bijna uitgevoerd was. Eens in de vier jaar konden inwoners een nieuwe gemeenteraad kiezen en de raadsleden waren democratisch gelegitimeerd om besluiten te nemen, vonden ze. In die tijd werd er een voorlichter aangetrokken.

Na de voorlichter kwam er een communicatiemedewerker, er werden wekelijks persgesprekken georganiseerd. Er kwam voorlichting via de gemeentepagina in het huis-aan-huis blad. Sindsdien is er gelukkig veel ten goede veranderd.. Vanaf 2014 hebben we de social media en we maken daar veelvuldig gebruik van om snel contact met onze inwoners te hebben. En in Etten-Leur ontmoeten we elkaar vaak persoonlijk. Want In goede gesprekken bouw je pas echt aan de relatie tussen gemeentebestuur en inwoners.

In september 2008 werd ik burgemeester in Etten-Leur. Van het Utrechtse naar het Brabantse. Bij mijn installatie sloot ik mijn toespraak af met een gedicht. “Op weg naar Brabant wordt de wereld warmer, Inniger leven doet zich aan mij voor.” U heeft het net al gehoord. De laatste zin is zo treffend. “En nergens ligt een glimlach zo gereed als waar de wereld Land van Brabant heet.”

Dames en heren, vanaf de eerste dag voelden Jan en ik ons thuis in Etten-Leur. Wij houden van het
Bourgondische leven, en de gezelligheid. Ik heb weleens gezegd, Etten-Leur past als een jas.

Als burgemeester heb ik veel energie gestoken in samenwerking, binnen het college , met de raad en de individuele raadsleden, in communicatie en burger- en overheidsparticipatie, aan de relatie tussen inwoners en gemeente, aan kwaliteitsbevordering van de raad en niet in de laatste plaats aan mijn portefeuille openbare orde en veiligheid. De onderwerpen integriteit en ondermijning staan hoog op de politieke agenda. Vanmiddag zullen wij daar bij het symposium dieper op ingaan.

De rol van de burgemeester is de afgelopen 20 jaar sterk veranderd. Steeds meer taken en bevoegdheden werden de afgelopen jaren en worden nog steeds aan de burgemeester toevertrouwd. Het boven de partijen staan en het onafhankelijk zijn is een groot goed van de door de Koning en indirect door de gemeenteraad benoemde burgemeester.

Een collega van mij vergeleek het burgemeesterschap met een dobbelsteen. Ik vind dit een treffende vergelijking. Het ambt heeft zes kanten die alle aandacht vragen.

1. Je bent voorzitter van de gemeenteraad.
2. Je bent voorzitter van het college
3. Je bent een zelfstandig bestuursorgaan met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
4. Je hebt de rol van verbinder binnen de gemeente, maar ook daarbuiten met buurgemeenten,
de regio en de provincie
5. Je hebt de rol van verbinder als portefeuillehouder binnen de gemeentelijke organisatie. Niet
als leidinggevende maar wel als politiek verantwoordelijke.
6. Je bent burgermoeder. Een boegbeeld binnen je gemeente. Dat verwachten de mensen van
je. En dat is één van de mooiste taken van het burgemeestersambt.

Alle zes taken heb ik de afgelopen jaren geprobeerd goed uit te oefenen.

Ik heb elke dag genoten van het werken in een bruisende gemeente met betrokken enthousiaste
inwoners. We hebben de afgelopen jaren veel met elkaar meegemaakt. Soms heel intensief en nooit
saai. Er is en wordt volop gebouwd, gelukkig op een duurzame manier. Etten-Leur is ambitieus en
bescheiden tegelijk. En daar ligt ook onze kracht. Natuurlijk is er altijd nog iets te wensen en te
verbeteren, maar ik hoop dat iedereen zich realiseert hoe mooi en compleet onze gemeente is. Het
gaat goed met Etten-Leur. Dat mag best een keer gezegd worden.

Etten-Leur heeft een stevige positie in de Regio en de Provincie vindt ons een bestuurskrachtige
gemeente. De samenwerking in West-Brabant heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling
doorgemaakt die wij vast moeten houden. Soms werken we met 6 gemeenten samen, soms met 19
of met 9. De Provincie kijkt naar ons als regio en we moeten laten zien dat wij het gezamenlijk belang
dienen voor zowel de inwoners als de bedrijven en het onderwijs.
Dit gaat allemaal niet vanzelf. Daar hebben we elkaar voor nodig. Dit is voor mij een mooie
gelegenheid om een dankwoord uit te spreken voor mensen die hier een belangrijke bijdrage aan
leveren.

Allereerst een diepe buiging voor alle vrijwilligers die binnen de wijkverenigingen, het onderwijs,
scouting, de KBO’s, de kerken en moskeeën, de zorg, enz. enz. het voor velen mogelijk maken deel te
nemen aan activiteiten. Ik ben niet volledig in mijn opsomming, dat moet u mij niet kwalijk nemen.
Het zijn er oprecht te veel om op te noemen. Morgen neem ik afscheid van inwoners en de vele
verenigingen en de instellingen. Hier wil ik zeggen dat ik de afgelopen jaren elke keer weer heb
genoten van de betrokkenheid, de creativiteit en het enthousiasme van onze bevolking. Ik zal hen
morgen daarvoor persoonlijk bedanken.
Verder wil ik hier onze medewerkers bedanken voor hun inzet en deskundigheid. Voor het feit dat zij
altijd voor het bestuur en de inwoners klaar staan. De ambtelijke organisatie is volop in beweging om
beter in te spelen op wat er in de samenleving gebeurt, om de ontwikkelingen te volgen en om te
zorgen dat de dienstverlening aan de mensen goed is.

Ik heb buitengewoon veel waardering voor onze medewerkers. Elke dag weer voeren zij het beleid
van de raad en het college zeer loyaal uit. En let wel: zij kunnen zich niet verdedigen als vanuit de
samenleving kritiek op hen wordt uitgeoefend. Heel, heel veel dank voor de uitstekende
samenwerking.

Als hoofd van de politie en brandweer heb ik de afgelopen jaren veelvuldig contact met hen beiden
gehad. Ondanks de reorganisatie van de politie die veel impact had, ging het werk gewoon door. De
samenwerking met de teamleiding en de districtsleiding is altijd uiterst plezierig geweest.

Ik ben trots op de betrokkenheid van de wijkagenten bij de inwoners en hoe zij samenwerken met
onze Boa’s en de buurtpreventisten. De cijfers laten zien dat Etten-Leur de afgelopen jaren een
veiliger gemeente is geworden. Ook het brandweercorps en de brandweervrijwilligers maar ook de
veiligheidsregio, wil ik hartelijk danken voor hun inzet voor de veiligheid van onze inwoners. De
afgelopen jaren hebben jullie veel incidenten meegemaakt, waar jullie op een uiterst deskundige
manier je inzet hebt getoond. Dank hiervoor.

Het college wil ik hartelijk danken voor de samenwerking. Wij waren een hecht team en hebben veel
mooie besluiten mogen voorbereiden voor de gemeenteraad.

Vanavond neem ik afscheid van de gemeenteraad. Wat heb ik al die jaren geboft met mijn raad. Wij
hadden altijd open gesprekken en als er iets was, werd dit uitgesproken. Heel veel dank voor het in
mij gestelde vertrouwen en de samenwerking.

Op een uiterst plezierige manier heb ik samengewerkt met Barbera, onze secretaris/directeur die op
een voortreffelijke wijze aan de ambtelijke organisatie leidinggeeft.

Ook Wim Voeten, de beste raadsgriffier van Brabant (zo wordt hij ook door de regio gezien) dank ik
heel hartelijk voor onze uitstekende samenwerking.

Ik heb u wat verteld hoe ik een en ander 40 jaar geleden en de afgelopen jaren heb beleefd. Maar
hoe zal Etten-Leur er over zo’n 15 jaar uitzien? En hoe zal ik dit als inwoner gaan ervaren?

Doe uw ogen even dicht. Echt serieus: even uw ogen dicht.

Het is 2032.

U woont in de slimme stad Etten-Leur waar de elektrische auto’s zelfrijdend zijn. Het raadhuis is
verkocht en is nu een datacentrum, de gemeenteambtenaren werken vanuit hun huis of vanuit
locaties in de buurt, dicht bij de inwoners. Blockchain, kunstmatige intelligentie, robotica zijn geen
utopieën meer, maar werkelijkheid. U heeft een chip in het oor waar alles over uw gezondheid in is
opgeslagen. De huisarts (ouderwets fenomeen) is alleen nog maar digitaal te raadplegen. 4D
Printers printen bruggen en viaducten en uiteraard komt het macrobiotisch voedsel ook uit de
printer. Drones vervangen post NL, Robots werken in de zorg, kleden mensen aan en geven
medicatie.

De raad vergadert online en de inwoners kunnen via geavanceerde social media meepraten. Niet
alleen tijdens een vergadering (een vergadering…: wat is dat ook al weer?), maar gewoon altijd als
dat nodig is. Er vindt continu een gedachtewisseling plaats. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar is
dit een surrealistisch beeld?

Ik denk het niet. De ontwikkelingen gaan zo snel, de nieuwe technologieën rollen over elkaar heen.
Zeker weten we dat 60% van de huidige banen over 15 jaar niet meer als vandaag worden ingevuld.
Ze bestaan gewoonweg niet meer. We hebben geen tijd om achterover te leunen. Dit betekent dat
de komende jaren veel in onze medewerkers moet worden geïnvesteerd, want innovatie kan niet
zonder mensen. Het betekent ook dat u als raad en college mee moet gaan met deze ontwikkelingen.
Dit wordt een enorme uitdaging.

Als alles om ons heen verandert, zijn we geneigd om houvast te zoeken bij wat we kennen. Maar
daar ligt niet het antwoord. Sluit aan bij de kennis en kracht die in de Etten-Leurse samenleving
aanwezig is en werk samen aan het antwoord op de vragen van de toekomst.

Nu weer terug naar het heden. Ik ga de voorzittershamer overdragen aan de Ronnie Buiks en de
ambtsketen op 30 november aan Jan van Hal.
Etten-Leur blijft de woonplaats van Jan en mij. Wij voelen ons hier zo thuis dat wij niet meer
weggaan. Het zal wel wennen zijn om niet meer als burgemeester verantwoordelijkheid te hoeven
dragen en mij nergens meer mee te bemoeien.

Tenslotte, wil ik Jan, Derk Jan, Madelon, Sanne en Michiel heel hartelijk danken voor het feit dat zij
de afgelopen jaren mij in de gelegenheid hebben gesteld heel veel aan het werk te zijn en zij zijn vaak
op de tweede plaats gekomen. Dank voor jullie liefde en geduld.

Bekijk ook

Clubs uit Etten-Leur halen € 21.058 op met Grote Clubactie

Etten-Leur, 14 december 2017 – Lotenverkopers van de Grote Clubactie zijn ook dit jaar weer fanatiek …